Zasoby

Zakładanie kont na serwerze SBS 2003 i usłudze Live@edu

24.09.2010

UWAGA: Skoroszyt służy do zautomatyzowania procedury zakładania spersonalizowanych kont na serwerach w szkolnych pracowniach wyposażonych w system Windows Server 2003 lub nowszy oraz w usłudze Live@edu. Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania skryptów. Skoroszyt wolno przerabiać i dostosowywać do własnych potrzeb. Nie wolno jednak blokować dostępu do kodu skryptów bądź chronić dostęp przez hasło, pobierać opłatę za korzystanie ze skoroszytu, usuwać lub modyfikować informacji o prawach autorskich, przywałaszczać ich sobie oraz publikować gdziekolwiek, pod jakąkolwiek postacią bez wskazania autora utworu i adresu strony autora utworu.

Pobierz arkusz kalkulacyjny do zakładania kont (wersja 2009.09.28-1800) tutaj (Excel 2007, 2010).

Ogólne informacje dot. dokumentu:

 • Należy włączyć obsługę makr klikając w odpowiedni przycisk zaraz po uruchomieniu skoroszytu.
 • Na arkuszu "Opcje" należy wypełnić odpowiednie pola dot. nazwy serwera, domeny, położenia katalogów itp. Pole domeny Live@edu jest opcjonalne.
 • Polecenie 'Wypełnij arkusz' uzupełnia arkusz danymi. Polecenie jest dostępne dopiero wtedy, gdy są wprowadzeni użytkownicy oraz zostali przypisani do grupy.
 • Polecenie 'Konta SBS' tworzy plik wsadowy wiersza poleceń do założenia kont na serwerze SBS (od wersji Windows Serwer 2003).
 • Polecenie 'Konta Live@edu' tworzy plik CSV do założenia kont w usłudze Live@edu.
 • Polecenie 'Drukuj' tworzy dokument programu Word z listą loginów i haseł do wydruku.
 • Polecenie 'Dodaj arkusz...' umożliwia dodanie szablonu arkusza do uzupełnienia danymi. Nie zaleca się tworzenie nowego arkusza ręcznie. Następnie wystarczy wypełnić kolumnę "Nazwisko i imiona" (większa liczba imion jest ignorowana) oraz kolumnę "Grupa" numerem grupy ("1" lub "2"). Lista musi być ciągła tzn. bez wiersza pustego. Przechodzimy na arkusz 'Opcje' i klikamy 'Wypełnij arkusz'.
 • Polecenie 'Importuj skoroszyt...' pozwala na pobranie wszystkich danych z istniejącego już skoroszytu. Import można wykonać tylko w przypadku, gdy nasz skoroszyt nie zawiera żadnych danych.
 • Jeśli wystąpią jakieś błędy, to wyświetli się stosowny komunikat a komórki danego arkusza zostaną podświetlone kolorem czerwonym.

Powrót

Źródła programów w języku Small Basic

08.02.2010

Przykładowe algorytmy demonstrujące implementacje w języku programowania. Nie wolno w żaden sposób traktować tych przykładów jako optymalne rozwiązania. W każdym programnie zakładam, że dane na wejściu są zawsze prawidłowe. W przeciwnym przypadku sam algorytm mógłby zostać przysłonięty ogromną liczbą instrukcji zabezpieczających program przed błędami czasu wykonania.

Poniższe przykłady wykorzystuję na lekcjach informatyki w początkowej fazie przyswajania uczniów z programowaniem. To jeszcze nie Matrix ale jego początki :) Tak więc...

Wake up, Neo...

W nawiasach podano identyfikator programu. Program można pobrać bezpośrednio ze środowiska Small Basic używając polecenia 'Import'. Oto lista:

 • Wyliczanie liczb naturalnych od 1 do 10 (ID: RJN910);
 • Suma liczb naturalnych od 1 do 10 (ID: JVC947);
 • Znajdowanie największego elementu w ciągu;
 • Znajdowanie największego elementu i jego indeksu w ciągu;
 • Przeszukiwanie binarne (przez połowienie);
 • Zamiana liczby dziesiętnej na binarną w reprezentacji bez znaku;
 • Zamiana liczby dziesiętnej na binarną w reprezentacji znak-moduł;
 • Zamiana liczby dziesiętnej na binarną w reprezentacji uzupełnieniowej;
 • Zamiana liczby dziesiętnej na szestnastkową;
 • Zapis liczby dziesiętnej w innym systemie liczbowym (2-16);
 • Algorytm szybkiego potęgowania od prawej do lewej (ID: XRQ153);
 • Sortowanie przez wybór;
 • Sortowanie przez wstawianie;
 • Schemat Hornera (ID: TVK046);
 • Iteracyjne obliczanie silni (ID: GXW965);
 • Rekurencyjne obliczanie silni;
 • Obliczanie granicy - Liczba Eulera;

Pobierz...

Losowanie ucznia do odpowiedzi wraz z opisem korzystania i tworzenia bazy tekstowej - to program, który może pomóc w podejmowaniu tak trudnej decyzji dla nauczyciela - kogo wybrać, gdy wszyscy zamiatają wzrokiem blaty ławek.

Program obsługuje podział na grupy. Jeśli uzupełnimy plik tekstowy listą uczniów, to program będzie wskazywał ucznia z imienia i nazwiska. Po odpytaniu wszystkich uczniów z danej grupy lub klasy losowanie rozpoczyna się od nowa. Dostosuj go do swoich potrzeb jeśli trzeba.

Pobierz...

Powrót

Źródła programów w języku Pascal

08.02.2010

Programy te są jedynie demonstracją zastosowania pewnych funkcji lub procedur w wykonaniu określonego zadania. Nie należy traktować programu jako ukończonej, ostatecznej wersji oraz rościć pretensji do autora programu z powodu nieoczekiwanego zachowania programu w pewnych sytuacjach.

Programy zawierają komentarze wyjaśniające niektóre konstrukcje języka bądź użycie odpowiednich instrukcji, funkcji lub procedur.

Przypominam, że są to jedynie namiastki programów i większość z nich może w pewnych sytuacjach zachowywać się nieprawidłowo. Jeśli w programie należy podać liczbę, a użytkownik wpisze np. 'zibi', to wtedy może dojść do błędu w jego działaniu. Zawarcie wszystkich niezbędnych elementów w programie mogłoby przysłonić jego cel jakim jest demonstracja jakiegoś problemu. Dlatego dla przejrzystości programu zostały te elementy celowo pominięte. Należy jednak mieć w pełni świadomość istniejących luk programowych.

Programy w Pascalu zostały przygotowane w środowisku Turbo Pascal 7 i mogą być kompilowane za pomocą kompilatora FreePascal lub jakiegokolwiek z nim zgodego.

Oto lista programów:

 • Szablon programu;
 • Określanie płci na podstawie imienia;
 • Demonstracja działania bufora klawiatury;
 • Odczytywania daty;
 • Użycie funkcji generujących liczby losowe oraz sposób poruszania się po ekranie;
 • Zmuszenie użytkownika do podania prawidłowej liczby uniemożliwiając wpisanie znaku, który nie jest cyfrą;
 • Zamiana liczby zapisanej w rzyskim systemie liczbowym na liczbę zapisaną w dziesiątkowym systemie pozycyjnym;
 • Funkcja silnia - iteracyjnie i rekurencyjnie;
 • Ciąg Fibonacciego - iteracyjnie i rekurencyjnie;
 • Sortowanie bąbelkowe;
 • Program demonstrujący sposób czytania liczb 3-cyfrowych
 • Odczytywanie zawartości pliku tekstowego (odczyt następuje wiersz po wierszu);
 • Odczytywanie zawartości pliku binarnego (odczyt następuje rekord po rekordzie);
 • Zapisywanie do plików tekstowych (zapisywanie odbywa się wierszami);
 • Zapisywanie do plików binarnych (zapisywanie odbywa się rekordami);
 • Hermetyzacja funkcji i procedur w module;

Pobierz...

Powrót

Przykłady w języku C++

09.02.2010

Programy te są jedynie demonstracją zastosowania pewnych funkcji lub procedur w wykonaniu określonego zadania. Nie należy traktować programu jako ukończonej, ostatecznej wersji oraz rościć pretensji do autora programu z powodu nieoczekiwanego zachowania programu w pewnych sytuacjach.

Nie wolno w żaden sposób traktować tych przykładów jako optymalne rozwiązania.

Programy zawierają komentarze wyjaśniające konstrukcje języka bądź użycie odpowiednich instrukcji, funkcji lub procedur. Nie stanowią jednak pod żadnym pozorem samouczka czy kursu, a są jedynie materiałem pomagającym w prowadzeniu zajęć i stanowią przykłady do analizy i ćwiczeń.

Programy w C++ zostały przygotowane w środowisku Visual C++ i mogą być kompilowane za pomocą środowiska MinGW Developer Studio lub jakiegokolwiek z nim zgodego (może być jednak konieczna drobna modyfikacja deklaracji plików nagłówkowych oraz nagłówka funkcji main). Wcześniej należy utworzyć projekt i dołączyć do niego odpowiedni plik.

Oto lista przykładów elementów języka C++:

 1. Najmniejszy program w C++;
 2. Pierwszy program w C++;
 3. Użycie obiektów cout, cin oraz endl;
 4. Zasięg zmiennych;
 5. Zmienne dynamicze. Zmienne statyczne;
 6. Użycie dyrektyw preprocesora;
 7. Typy danych liczbowych;
 8. Znaki. Łancuchy. Zmienne. Stałe;
 9. Wskaźniki i referencje;
 10. Tablice jednowymiarowe;
 11. Typy wyliczeniowe. Nazywanie typów danych;
 12. Konwersja wartości. Operatory arytmetyczne. Operatory zwiększania i zmniejszania;
 13. Operatory relacyjne. Operatory logiczne. Operatory bitowe;
 14. Złożone operatory przypisania;
 15. Operator warunkowy. Operator rozmiaru. Operator wyliczenia;
 16. Priorytety i łączność operatorów;

Pobierz...

Oto lista algorytmów z zajęć dla chętnych uczących się języka C++:

 • Wyszukiwanie największego elementu w ciągu;
 • Wyszukiwanie największego elementu w ciągu i jego indeksu;
 • Przeszukiwanie liniowe;
 • Przeszukiwanie binarne (przez połowienie);
 • Sortowanie przez wybór;
 • Sortowanie przez wstawianie (przestawienie);
 • Silnia - wersja iteracyjna i rekurencyjna;
 • Schemat Hornera - wersja iteracyjna i rekurencyjna;
 • Ciąg Fibonacciego - wersja iteracyjna i rekurencyjna;

Pobierz...

Powrót